Geroepen!!

Weet je dat ook jij geroepen bent? Vaak kijken we dan naar mensen, die al wat 
doen. Er is een verlangen in jou, die steeds daardoor wordt aangesproken. Maar 
hoe kom ik in beweging? Wat heb jij daarvoor nodig? En is dat ook voor jou? 

"Mijn roeping is om anderen aan te moedigen, te bedienen en Zijn boodschap door 
te geven. Zelf  ben ik in de afgelopen 37 jaar een weg gegaan van onderwijs, praktijk, 
herstel, opbouw, doen en gaan met Zijn boodschap door Zijn gemeente te dienen, op 
de straat en marktplaats aan de slag te zijn. Daarbij velen aangemoedigd en gezien 
dat zij hun weg met de Heer verder hebben gevonden." (Spreek tot de Volken / Klaas Bos)

                                              

De vraag aan jou is : "Wat zou je God willen vragen om met Zijn geweldige boodschap
te kunnen gaan in jouw leven?" 

Jij mag weten, dat als jij een kind van God bent, jij ook geroepen bent. Mogelijk
niet duidelijk tot wat, hoe en waar, maar door God op het oog om ingezet te worden
onder de leiding en kracht van Zijn Geest. Jij bent deel van Gods plan voor deze 
wereld. Hij wil graag aan jou Zijn hartverlangen bekend maken. 

                                              

Één deel van dat verlangen is te lezen in 1Timotheus 2:3-6 - Het is Zijn wil dat 
alle mensen horen en deel krijgen aan de blijde boodschap.  Een ander deel is dat 
Hij Zijn liefde in ons hart wil uitstorten, zodat we voor altijd weten, dat Hij als onze 
Vader van ons houdt. Dit bekrachtigt Hij door de Heilige Geest. (Romeinen 5:5

Wil je niet als een "oor" in gemeente blijven luisteren naar het onderwijs, terwijl jij als
deel van het lichaam op jouw plaats geroepen bent om te functioneren. Niet wachten
totdat de man van God jou roept, maar gaan op de roep van onze Heer en Heiland. Wil
jij met jouw gaven en talenten ingezet te worden in het Koninkrijk van God? God 
heeft jou, zoals je bent op het oog. De jonge Elisa werd door God gezien en geroepen 
om Elia te volgen om de volgende profeet te worden. Wat ben jij in het Koninkrijk van 
God? Wat is Gods bedoeling voor jouw leven? Wie mag jij dienen met hetgeen de Heer
je heeft toevertrouwd? 

In deze tijd is God bezig om mensen uit hun verborgenheid te halen en te brengen op 
die plaats wat Hij over jou ziet en heeft. Jij bent geroepen om de volgende volgeling 
van Jezus te zijn, die anderen door Zijn kracht, Liefde en Wijsheid mag aanraken door 
de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. (2Timotheus1:7)

God heeft jou samen Zijn gemeente geroepen om in de Naam van Jezus samen te 
komen. Jezus is het fundament, waarop jouw geloof wordt gebouwd. 
(1Korinthe 3:10-15) Samen zijn wij als volgelingen van Jezus, geroepen om in deze 
wereld mee te bouwen aan het Koninkrijk van God. 

Zoals Paulus in 1Korinthe 3:9 zegt een medewerker van God te zijn, zo ook jij bent
geroepen om te bouwen in het leven van mensen, die God op je weg brengt. Samenwerken 
met God, Zijn Geest is wat de discipelen deden toen zij op het Woord van Jezus aan de 
slag gingen met de Grote Opdracht.  (Marcus 16:15-20)

Een Opdracht om te doen wat Jezus deed. Jezus gaf 2 keer de opdracht om zieken
de handen op te leggen, mensen in vrijheid te brengen en het Evangelie van het 
Koninkrijk te prediken. De 70 tijdens de bediening van Jezus (Mattheus 10:1-15
en na Zijn opstanding aan Zijn discipelen. Met de uitdrukkelijke opdracht om mensen 
Zijn discipelen te maken, hen te dopen en hen onderwijs te geven hoe zij de leer van 
het Koninkrijk in hun leven kunnen toepassen. (Mattheus 28:19-20, Marcus 16:15-20)

Heel specifiek zien we hoe Jezus spreekt over het vrijmaken van mensen die overweldigd
zijn door de boze en iedere ziekte en kwaal te genezen. Mattheus 10:1 en 8. - 1. gaf hun 
macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te 
genezen. / 8. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. Jezus zette 
hen vrij en gaf naast de opdracht ook de macht om dit te doen. 

Wat Jesaja in Jesaja 61 over Jezus profeteerde als Zijn roeping en bediening op deze wereld. 

De Geest van de Here Here is op Mij, omdat de Heer Mij gezalfd heeft

om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.

Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,

om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;
2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer
en de dag van de wraak van onze God;
om alle treurenden te troosten;
3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun 


gegeven zal worden sieraad in plaats van as,

vreugdeolie in plaats van rouw,

een lofgewaad in plaats van een benauwde geest,

opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid,
een planting door de Heer, om Hem te verheerlijken.

Jesaja 61 :1-4

In Lukas 4 spreekt Jezus zelf hierover :
De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; 
Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, 
om te genezen wie gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen 
vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om 
verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen 
van de Heere te prediken.
Lukas 4:18 en 19

Deze roeping draagt Jezus over aan Zijn volgelingen en in Zijn volgelingen aan de hele gemeente, het Lichaam van Christus. Dan zien we hoe Paulus verder spreekt in de brief aan de Korinthiërs over de Heilige Geest die woont in elke gelovige.  1Korinthe 3:16, 17Weet je niet dat je Gods tempel bent en dat de Geest van God in jou woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel ben jij. 

Het leven en bouwen in het Koninkrijk van God gaat niet zonder het werk van de Heilige Geest, die in jou is komen wonen. En dat geldt voor elke gelovige.  1Korinthe 3:23 - Jij echter bent van Christus en Christus is van God. Het werk van de belofte van de Vader is NIET opgehouden, toen de eerste gemeenten o.a. te Jeruzalem, Korinthe en Antiochië is gestart. Door de eeuwen heen zijn getuigenissen van het werk van God, die overeenkomen met de profetie en woorden van Jezus. 

Ook in deze tijd wil God met jou aan de slag om op Zijn woord te gaan, zieken genezen, melaatsen reinigen, mensen in vrijheid van onder het juk van de boze te brengen, doden op te wekken. Niet alleen op deze manier, maar ook dat mensen uit hun droge en dorre leefomstandigheden komen op de plaats die God voor hen heeft bereid en aan hen wil laten weten en geven. Dat gebruikt hij mensen voor die door de kracht en openbaring van Zijn Geest er op uitgaan en doen wat Jezus zegt. 

                                                            

Wil jij doen wat Jezus door de openbaring van Zijn Geest en Gods Woord hierover zegt?  Als dat zo is, is het tijd om dit ook vrij te gaan zetten door onderwijs, gebed en te gaan in opdracht van onze Heer. Daarvoor geeft de Heer de school van de Heilige Geest. Een school, die samen en alleen met Hem je leven lang doorgaat. God wil jou nieuwe mogelijkheden geven op de plaats waar jij woont, leeft en werkt. Wanneer wil je er een starten? 

Laat het me weten! Je kunt je me mailen op : spreektotdevolken@gmail.comGeen opmerkingen:

Een reactie posten